Barkodlar

Kategoriler Barkod, Barkodlar

CODE 2/5 INDUSTRIAL

Genel: numeric kodlar 0 dan 9 a kadar digitlerden meydana gelmektedir.Kod iki geniş ve üç dar barı kapsar. Kod oranı: n =1:2 den 1:3 e. Karakterler arası boşluklar bilgi içermez. Avantajlar: Kod sadece bar lardan meydan gelir,boşluklar arasında bilgi yoktur. Yüksek yazım toleransı (± 15%) . En basit yazım metodlarıyla bile üretilebilir.

Avantajlar: Kod sadece bar lardan meydan gelir,boşluklar arasında bilgi yoktur. Yüksek yazım toleransı (± 15%) . En basit yazım metodlarıyla bile üretilebilir.

Dezavantajları: sınırlı bilgi yoğunluğu. Örneğin: her digitte 4.2 mm takip eden bar genişliği minimum x = 0.3 mm ve kod oranı n = 1:3.

Nelerle yazılır: offset,tipoğrafikal ve copperplate yazım,flexography, numaralandırma ve yazım, bilgisayar kontrollü yazım,phototypesetting.

CODE:2/5 INTERLEAVED

Genel: Numerik kodlar 0 dan 9 a kadar digitlerden meydana gelmektedir. Kod iki geniş bar ve üç dar bar,iki geniş boşluk ve üç dar boşluk içermektedir.

Kod oranı n: dar eleman: geniş eleman n =1:2 ~ 1:3. dar elemanın 0.5 mm den az olduğu yerde, dar ve geniş eleman arasındaki oran aşağıdaki gibi olur: n = 1:2.25 , max. n = 1:3. İlk digit 5 bar ile temsil edilir ikincisi ise ilk digit in barlarını takip eden boşluklar tarafından temsil edilir.

Avantajları: yüksek bilgi yoğunluğu. örneğin: her digit 2.7 mm minimum bar genişliği x=0.3 mm ve Kod oranı n = 1:3. kendi kendine test yeteneği.

Dezavantajları:bütün boşluklar bilgi içerir buna bağlı olarak yazım toleransı düşüktür, i.e. ± 10%.

Nelerle yazılır: offset,tipoğrafikal ve copperplate,flexography,bilgisayar kontrollü yazım ve photosetting.

CODABAR

Genel: numeric kod kendi setine eklenmiş altı tane özel karakter içerir. 0 dan 9 a kadar digitlerden ve -, $, :, /, ., +. karakterlerinden meydana gelir. Her karakter yedi elemana kadar elemandan meydana gelir ( 4 bar , 3 boşluk) . Kodu görüntülemek için 2 veya 3 geniş eleman ve 4 veya 5 dar eleman kullanılır. Karakterlerin arasındaki boşluklar bilgi içermez.

Kod oranı: n:dar eleman: geniş eleman n = 1 : 2.25, max. n = 1 : 3.

Avantajlar: 0-9 un yanısıra , 6 tane farklı karakter mümkündür. karakterlerin arasındaki boşluklar bilgi içermez.

Dezavantajlar: Düşük bilgi yoğunluğu. örneğin: her digit e 5.5 mm minimum bar genişliği x = 0.3 mm ile ve Kod oranı n = 1:3.

Nelerle yazılabilir: offset,tipografikal ve copperplate yazım,flexography,numaralama ve yazım,bilgisayar kontrollü yazım ve phototypesetting.

CODE 39

Genel: Alfanumeric kod 0 dan 9 a digitlerden,26 harften ve 7 özel karakterden oluşur. Her karakter 9 eleman , 5 bar ve 4 boşluk içerir. Özel karakterlerin görüntüsü dışında 3 eleman geniş ve 6 eleman vardır. karakterlerin arasındaki boşluklar bilgi içermezler.

kod oranı: n : dar eleman geniş eleman n = 1 : 2 to 1 : 3. dar elemanın 0.5 mm den az olduğu hallerde dar eleman ile geniş eleman arası oran aşağıdaki gibidir. dar eleman:geniş eleman n = 1 : 2.25, max. n = 1 : 3

Avantajları: alfanumerik

Dezavantajları: düşük bilgi yoğunluğu örneğin: her digit e 4.8 mm minimum bar genişliği x = 0.3 mm ile kod oranı n=1:3. Düşük bilgi yoğunluğu (± 10%).

nelerle yazılablir: offset,tipoğrafik ve copperpate yazım,flexography, bilgisayar kontrollü yazım ve phototypesetting.

CODE 128

Genel: Kod 128 bütün bir ASCII karakterleri setini karakter kombinasyonları kullanmadan dekode edebilir (bknz:code 39 ve 93). Ancak, bu Kod 128 direkt olarak bütün ASCII karakterleri setini temsil ediyor demek değildir. Bu sadece problem çözmekte kullanılan 3 alt set karakter;A ,B ve C işe yaradığında mümkün olur. Ayrıca farklı alt setler karıştırılabilir. Bütün ASCII karakterlerini kodlayabilmek için ,başlangıç karakterleri olan A veya B Code 128 in özel karakterleri ile bağlantılı olarak kullanılmalıdırlar.

Her karakter 3 bar ve 3 boşluğa bölünmüş 11 modülden oluşur.Boşluklar tek sayılı modüller içerirken barlar çift sayıda modüller içerir(hatta pariteler) Durma karakteri 13 modül içerdiği için bir istisnadır,örneğin 11 modül ve 2 modüllü sınır barı.

Avantajlar: Bütün ASCII karakter setinin temsili. Yüksek bilgi yoğunluğu.

Dezavantajlar: düşük yazım toleransı.Kod,4 farklı boşluk ve bar genişliği kullanır.Bütün bir ASCII karakter seti tek bir karakter seti ile temsil edilemez.

Nelerle yazılabilir:offset,tipokrafik,copperplate,ısı transferli yazım ve phototypesetting.

EAN 128

lojistik kod ticaret uygulamalarında kullanılmaktadır. Kod 128 den farklı olarak başlangıç karakteri,start A,start B veya start C nin karakter FNC1 ile kombinasyonundan oluşur.(daha fazla bilgi için; bknz: ulusal EAN organizasyonları ve yerel ortakları)

EAN

genel:numerik kodlar 0 dan 9 a digitlerden oluşur.her karakter 11 eleman içerir. bütün barlar ve boşluklar bilgi içerir. sadece 8ten 13 e karakterler temsil edilebilir.

avantajlar:10 farklı boyutta yüksek bilgi yoğunluğu.

dezavantajlar: çok düşük tolerans.

Nelerle yazılabilir:offset,tipoğrafik,copperplate ve lazer yazıcılarla,tek set boyutundan başlayarak ısı yazıcısı ile,phototypesetting.

Kod tablosu: EAN ve EAN 128 hakkında bütün detayları ulusal EAN organizasyonları ve yerel ortaklarında bulabilirisniz.

EAN 128

Genel: bütün uygulama tanımlayıcıları ve onların bilgi içerikleri UCC/EAN 128 barkodları ile temsil edilebilir. Kod 128 in alt seti EAN 128 özel karakter kullanımı ile karakterize edilebilir,örneğin:barkod sembolünün başındaki başlangıç karakterini takip eden fonksiyon karakteri 1(FNC1)1). bu karakterler kombinasyonunun kulanımı International Article Numbering Organization ,EAN ve American Uniform Code Council ,UCC ye aittir.

3 parametre EAN 128 sembolünün maximum uzunluğunu tanımlarken göz önünde bulundurulmalıdır: kodlanan karakterlerin sayısı, kodun genişletilme faktörüne bağlı fiziksel uzunluğu,kodlanmış olan bilgi karakterlerinin yardımcı ve semboller hariç olarak sayısı. EAN 128 sembolünün maximum uzunluğu aşağıdaki limitlere bağlı olmalıdır:

fiziksel uzunluk sessiz bölgeler dahil olmak üzere 165mm den uzun olmamalıdır. kodlanmış bilginin maximum uzunluğu uygulama tanımlayıcıları da dahil olmak üzere 48 olmalı,yardımcı ve sembol kontrol karakterleri hariç.Eğer FNC1 karakterleri ayırıcı karakterler olarak kullanılırsa bilgi karakterleri olarak değerlendirilebilirler.

bütün yardımcı ve sembol karakterleri dahil olmak üzere , EAN 128 sembolü 35 sembol karakteri geçmemeli.öte yandan,çoğu şirket uygulamalarında yetersiz genişletme seçebilme riski de vardır.

Dahası, kod seti C de az miktarsa sembol karakter kullanılarak belirli sayıda bilgi karakterlerinin kodlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Sabit ve Değişken Uzunlukta Bilgi Çizgileri , Limitleri:

uygulama tanımlayıcıları sabit veya değişken uzunlukta bilgi çizgilerini tanımlarlar.Çoklu uygulama tanımlayıcıları bilgi içeriklerini sembole bağlarlar FNC 1 karakteri her değişken bilgi çizgisini barkod sembolündeki son çizgi olmadığı taktirde takip etmek zorundadır. ayırıcı karakterler sabit data içeriği olarak göz önüne alınmazlar.

okumadan sonra önceden tanımlanmış sabit uzunluk çizgilerini iletmek için gösterge tabloları yapılmıştır. Tablodaki bazı göstergeler,aşağıdakiler, günümüzde uygulama tanımlayıcılarında kullanılmaktadır (i.e. “00″, “01″) ve çoğu uygulama tanımlayıcısına eklenmişlerdir (i.e. “31″,”41″).

tablo uygulama tanımlayıcılarının içeriği ve bilgi içeriğinden oluşan bilgi çizgilerinin toplam uzunluğunu gösterir. ancak,uygulama tanımlayıcılarının veya (numerik ya da alfanumerik) bilgi içeriği yapısının uzunluğu gözönüne alınarak bir bilgi verilmemiştir.

• bu tabloda olmayan bütün çizgiler FNC1 veya duran karakter tarafından takip edilmelidirler.
• yeni bilgi çizgileri FNC 1 karakterleri aracılığı ila açıkça ayrılmamışlardır.

Tablo gelecek için önlemler içerir ve sıkıca yerleşmişlerdir.Eğer sabit uzunlukta bilgi çizgileri gelecekte standart olursa onların da uygulama tanımlayıcıları bu tablodan seçilecektir. Ayrıca,işlem programı gelecekte çıkacak herhangi bir bilgi çizgisine göre bağımsızca geliştirilebilecektir.Bu tabloya daima işlem programı eklenmelidir,ayrıca bar çizgisinin tek elemanlara bölünmesi garanti edilemez.


EAN 128 Bilgi içeriği

uygulamaya göre,uygulama tanımlayıcısını takip eden bilgi içeriği numerik veya alfanumerik karakterler içermeli ve uzunluk olarak 30 karaktere kadar kapsayabilir.

bilgi içeriğinin kodlanacağı bilgi alanlarının uzunluğu sabit veya değişken olabilir.sabit uzunluktaki bir bilgi alanı daima ayarlanmış sayıda karakterleri içermelidir (sayılar ve/veya numaralar). eğer gerekliyse,daha önceden atanmış bilgi uzunluğuna erişebilmek için,bilgi alanı başlıca sıfırlarla doldurulabilir. Değişken bilgi alanları içinse,maximum uzunluk tanımlanır.Bu maximum hiçbir sebepten aşılamaz.


Örnek: Net olarak ondalıklar hariç 3100 kilo
Net olarak iki ondalık hariç 3102 kilo
Not: değişken ölçme araçlarının ölçümü sadece belli bir uygulama tanımlayıcı tarafından ( 30 ve 3100den 3169 a ) belirtilir. Ayrıca,EAN kodu ile ölçüm arasında birebir ilişki kurularak,farklı ölçüler belirtilmesinin karışıklığa yol açması riski engellenebilir,örn:lojistik amaçlarda.Uygulama tanımlayıcıları,3300den 3369,340 ve 37 lojistik amaçlar için gerekli ölçüleri tanımlarlar.


BARKODLAR RSS ve CS

Genel: RSS ailesi 3 ana sembolden oluşur. RSS-14 numerik bilginin (GTIN) 14 digitini kodlar ve gösterge digit değerleri 0 dan 9 a limitlenir. RSS limitlemesi Aynı RSS14 bilgisini(GTIN) 1 veya 0 a limitlenmiş gösterge digit değerleri ile kodlayan çizgisel bir sembolojidir.RSS genişlemesi değişken uzunluk,çizgisel semboloji,RSS14ten farklı kodlamadır.74 numerik veya 41 alfabetik karaktere kadar tutabilir ve 14 digit (GTIN) veya daha fazlasını EAN/UCC Code 128 olarak kullanılan EAN/UCC uygulama tanımlayıcılarının bütün tiplerini kullanarak kodlayabilir. RSS-14 ve RSS genişlemesi,her ikisi de ,çizgisel kodun tam uzunluğu küçültülerek, 2şer parçadan oluşan 2 den 11 sıraya kadar yazılabilir.
Bileşik kodlar daima çizgisel kısmın hemen yukarısına yerleştirilmiş ikisinin arasında ayırıcı desen olan 2D bileşenli çizgisel ( veya RSS de sıkışmış) bir parçaya sahiptir. CS ailesinde 3 ana sembol vardır.CC-A, MicroPDF417 nin başka biçimine dayanı, alfanumeric bilginin 56 digitine kadar kodlayabilir ve ITF-14 dışında EAN/UCC nin her sembolüyle kombinelenebilir.CC-c,PDF417 ye dayanır,sadece UCC/EAN-128 ile kombinelenebilir ve alfanumeric bilginin 2361 digitine kadar kodlayabilir.

Avantajları:En karışık sembolojiler bugün ulaşılabilir durumdadır bu durum ID marketinin yeni gereksinimlerini memnun etmektedir ; barkod sembolojilerinin daha küçük objelerin üzerine yazılması,sembolün üzerinde daha çok bilgi olması,omni-directional semboloji ihtiyacı. Bu barkodlar,önceden barkod taşımayan objeleri barkodlamak için EAN/UCC sistemini kullanmanın yeni yollarını sağlarlar, perakende/yemek endüstrisinde ve Sağlık piyasasında/uygulamalarında ortaya çıkan ihtiyaçları giderirler.

Dezavantajlar: Şu an CS sembolojileri sadece 2D barkod okuyucuları tarafından okunmaktadırlar.

Nelerle yazılabilir. offset,tipğrafik ve copperplate yazım,flexography, numaralama ve yazım,bilgisayar kontrollü yazım,phototypesetting. Prensip: RSS14 genellikle aşağıdaki yapıyı izler.

YIĞINLANMIŞ KODLAR(stacked codes): CODE 49:

Genel:kod 49 kendi yapısına dayanan bir yığınlanmış koddur. Her sembol her biri 70 modül,biri başlangıç karakteri ( 2 modül) ,4 bilgi kelimesi (4x 16 modül) ve bir durma karakteri (4 modül) içeren 2 ve 8 sıra arasından oluşur.Okuma süreci sırasında sıra numaraları daha önceden sıkıca belirlenmiş kombinasyonları içerisinde bilgi kelimeleri temsil edilerek belirlenir. Maksimum kapasite 49 ASCII karakteri veya 81 numerik karakterdir.

Avantajları:yığınlanmış kod. Değişken yükseklik ve bilgi yoğunluğu sayesinde kodlanacak bilgiyi verilen alana göre adapte etme rahatlığı.Piyasadaki ütün okuyucu cihazlar kullanılabilir.Ancak Code 49 kendi yapısına dayandığı için dekoder genişletilmelidir.Dekoder kodun bütün içeriğini merkez bilgisayar sistemine iletmeden önce kodun tamamını okumalıdır.

Dezavantajlar: Rigid formatı. yığınlanmış yapı okuma islemi sırasında dikkate alınmalıdır.

Nelerle yazılabilir:Her yazım metodu UPC veya Code 49 için uygundur.

Prensip: Code 49 genelde aşağıdaki yapıyı izler.

YIĞINLANMIŞ KODLAR (Stacked codes):CODABLOCK:

Genel: CODABLOCK, etiket yeteri kadar geniş olmadığında ve kısa birkaç kod yazılması gerektiğinde bilgi kodlayabilen code 39 ve code 128 gibi standart barkodların yığınlanmış versiyonu olarak geliştirildi.Her sıra,bütün mesajın düzenini garanti eden,okumanın çeşitliliğini ve 2 kontrol karakteri gösteren sıra belirteci içerir.

CODABLOCK A : Code 39 un yapısına dayanır. 1 den 61 e kadar karakterleri 22 sıraya kadar (toplamda maksimum 1,340 karakter) kodlayabilir.Bütün mesaj için kontrol digit i Modulo 43 üzerinden hesaplanır.
CODABLOCK F: Code 128 yapısına dayanır. Her biri 4ten 62 ye kadar karakterler içeren (toplamı maksimum 2,725 karakter) 2 den 44 e sıralar içerir.
CODABLOCK 256: Bu çeşit CODABLOCK F ile aynı yapıya sahiptir ama özel başlangıç ve durma karakterleri vardır.’den 44 e kadar sıra içerir,her bir sıra 4ten 62 ye karakterler içerir ( toplamı maksimum 2,725 karakter). Her sıra yanlış düzeltmeye sahiptir böylece en küçük bir hata dahi telafi edilebilir.
Avantajları: Tek bir mesaj kodlamak için ayrı ayrı birkaç etiket e oranla tek bir CODABLOCK etiketinin bilgisinin güvenilirliği fazladır. Değişken yükseklik ve bilgi yoğunluğu sayesinde kodlanacak bilgiyi verilen alana göre adapte etme rahatlığı.Piyasadaki bütün okuyucu cihazlar kullanılabilir çünkü CODABLOCK önceden varolan barkod sembolojilerini kullanmaktadır. Yukardan hesaplama sistemi aracılığı ile bütün mesajı yeniden doğru sırada üretmek için her çizgiyi yeniden birleştirme yapılır.
dezavantajları: yığınlanmış yapı okuyucu işlemi sürecinde göz öünde bulundurulmalıdır.
Nelerle yazılabilir:Code 39 veya Code 128 için uygun olan her yazım metodu uygundur.
Prensip: CODABLOCK genelde aşağıdaki yapıyı takip eder.

YIĞINLANMIŞ KODLAR(STACKED CODES):CODE 16K

Genel: Code 16K UPC ve Code 128 elemanlarına dayanan sıkıştırılmış kodun bir versiyonudur. 77 tane ASCII karakterini veya 154 tane digiti 2.4 cm² alana kodlayabilir ve 2 den 16 sıraya kadar kullanabilir. Her sıra indirekt olarak başlangıç-durma karakter çiftlerinin aracılığıyla tanımlanır. Bilginin güvenilirliği 2 yanlış düzeltici-kontrol edici karakter aracılığı ile garanti edilir.Hesaplama Modül 107 ye göre yapılır.

Avantajları: Oldukça sıkıştırılmış bir koddur. Değişken yükseklik, genişlik ve bilgi yoğunluğu sayesinde kodlanacak bilgiyi verilen alana göre adapte etme rahatlığı. Piyasadaki bütün okuyucu cihazlar kullanılabilir.Sadece dekoder hafifçe genişletilmelidir çünkü CODE 16K önceden varolan barkod sembolojilerine dayanır.
Ancak dekoder,içeriği merkez bilgisayar sistemine iletmeden önce kodun tamamını okumalıdır.

Dezavantajları: yığınlanmış yapı okuyucu işlemi sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Nelerle yazılabilir: UPC kodları ve Code 128 için uygun olan bütün yazım metodları uygundur.

Prensip: CODE 16K genelde aşağıdaki yapıyı izler.

barkod-46

YIĞINLANMIŞ KODLAR(STACKED CODES: PDF 417:

Genel: PDF 417 kendi yapısına dayanan yığınlanmış bir koddur. Karakterler “kod kelimeler” adı da verilen şekilde kodlanır.Her kod kelime her biri 4 bar ve 4 boşluk içeren 17 modülden oluşur.Kod 1,108 byte a kadar içerebilir ve 3 ile 90 sıra arasında kullanabilir. Her sıra, semboldeki sıranın pozisyonunu gösteren 2 sıra ayırıcı içerir.En az iki kod kelime kontrol karakteri olarak kullanılır,bu bütün mesajın güvenilirliğini garanti eder. Yanlış düzeltme, ilerideki kod kelimeler (152 ye kadar) aracılığı ile yapılabilir ve farklı adımlarda yer alır.

Avantajları:Çok sıkıştırılmış kod. Değişken yükseklik,genişlik ve bilgi yoğunluğu sayesinde kodlanacak bilgiyi verilen alana göre adapte etme rahatlığı. Piyasadaki bütün okuyucu cihazlar kullanılabilir.Sadece dekoder genişletilmelidir çünkü PDF 417 kendi karmaşık yapısına dayanır. Ancak dekoder,içeriği merkez bilgisayar sistemine iletmeden önce kodun tamamını okumalıdır.

Dezavantajları: yığınlanmış yapı okuyucu işlemi sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Nelerle yazılabilir: yazım metodları gerekli programları kullanır

Prensip: PDF 417 genelde aşağıdaki yapıyı izler.

barkod-47

MATRIX KODLAR : DATA MATRIX:

Genel: Data matrix Matrix kod un bir versiyonudur ve iki ana alt sete sahiptir, ECC 000-140 ve ECC 200. ECC 200 en son gözden geçirilmiş ve kullanım için önerilendir.Data matrix,matrix in değişken karesel boyutuna sahiptir.Semboller 8×18 veya 16×48 sembol elemanlarını kare alanda temsil ederek 10×10 dan 144×144 e kadar boyutlarda sıralanabilir.
Data matrix 2,344 ASCII karakterini (herbiri 7 bit içerir) ,1,558 genişletilmiş ASCII karakterini (her biri 8 bit içerir) veya 3,116 digiti kendilerinin en büyük boyutunda kodlayabilir. Köşenin yatay veya dikey sınır formu okumanın çeşitliliğini belirtir. Alternatif aydınlık veya karanlık kare elemanlarını gösteren karenin karşıt yanları sembolün pozisyonunu ve boyutunu ayırmak için kullanılır. Bilgi yoğunluğunun miktarı 13 karakterden 100 mm² ye kadar olabilir.

Avantajları: Çok sıkıştırılmış kod.çok kuvvetli bir yanlış düzeltme algoritmasına,Reed Solomon a sahip olduğu için çok güvenilirdir.İçerik,bütün kodun %25 zarar görmüş olsa bile çok az miktardaki yanlış düzeltme karakterleri tarafından yeniden yapılandırılabilir.

Dezavantajları:Sadece biçim-işlemci cihazlarla okunabilir.

Nelerle yazılabilir: gerekli yazım sürücüleriyle donatılmış bütün yazıcılarla.
AIM International Symbology Specification – Data Matrix.

Prensip: DATA MATRIX CODE genelde aşağıdaki yapıyı izler.

barkod-48

MATRIX KODLAR : MAXİ CODE

Genel: Maxi kod Matrix kod un bir versiyonudur.25.4 mm e 25.4 mm sabit bir boyutu vardır ( 1 inch e 1 inch) ve 646 mm² lik alanda 144 sembol temsil edebilir,maksimum 93 ASCII karakter veya 138 digit. Bulucu desen veya hedef tahtası,ortak merkezli 3 halka 2D kodun merkezindedir ve Maxi kod etiketinin varlığını belirtir.Etrafında 33 sıra içinde düzenlenmiş 866 tane altıgen bilgi taşır. Her sıra 30 adet altıgen elemandan oluşur.omni-directional okuma sırasında lokasyonu ayırmak için 3 altıgen elemanlı 6 yönlendirme altıgen bulucu desen etrafında 60 dereceyle düzenlenmiş. Bilgi yoğunluğu 13 karaktere 100 mm² dir.

Avantajları: Çok sıkıştırılmış kod. çok kuvvetli bir yanlış düzeltme algoritmasına sahip olduğu için çok güvenilirdir. İçerik,bütün kodun %25 zarar görmüş olsa bile yeniden yapılandırılabilir. ayrıca çok yüksek hızda omni directional okuma mümkündür.

Dezavantajları:Rigid parametreleri. Sadece biçim-işlemci cihazlarla okunabilir.

Nelerle yazılabilir: gerekli yazım sürücüleriyle donatılmış bütün yazıcılarla.
AIM International Symbology Specification – Maxi Code.

Presip: Maxi Code genellikle aşağıdaki yapıyı izler.

barkod-49

6 yönlendirme altıgeni pozisyonu belirlemeyi mümkün kılar.

barkod-50